• 1.มีความสุภาพอ่่อนน้อม การให้เกียรและอัฒยาศัยในการติดต่อสื่อสาร ต้อนรับและตอบคำถาม

  ดี ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
 • 2.ให้บริการอย่างเอาใจใส่ ร็วดเร็ว และให้บริการด้วยความเต็มใจ

  ดี ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
 • 3.ให้บริการมีความรอบรู้ และทักษะในการบริการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ดี ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
 • 4.มีความสามารถในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน พนักงานคนญี่ปุ่น

  ดี ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
 • 5.มีความเข้าใจ/ให้การช่วยเหลือแนะนำที่เป็นประโยชน์ และเสนอทางเลือกที่เหมาะสม

  ดี ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
 • 6.มีความน่าเชื่อถือ และสามารถไว้วางใจได้

  ดี ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
 • 7.ภาพรวมในการบริการของพนักงาน

  ดี ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ